Montaż ścian

Krok 1

Sposób montażu ścian - Krok 1

Sposób wykonania szalunku z płyt VELOX jest prosty. Na przygotowane podłoże nanosi się rzeczywisty rzut poziomy budynku i kolejno ustawia płyty szalujące ściany z reguły od rogu obiektu. Pierwsza - podstawowa warstwa szalunku jest ustawiana na całej powierzchni projektowanego rzutu poziomego budynku.

Wykonanie naroży

Na zewnętrzną płytę szalunku zakłada się jednostronnie kotwy tak, że pierwsza jest osadzana (t +około 50) mm od rogu budynku a kolejne w ustalonych odstępach, w liczbie 4 szt./mb ściany (około 250 mm), gdzie t = całkowita grubość ściany bez tynków w mm. Ostatnia kotwa płyty jest mocowana około 50 mm od jej końca. Do wykonania naroży nie wolno korzystać z dociętych płyt o długości mniejszej od 1 m. Materiał izolacyjny - polistyren – w narożach należy odciąć dokładnie na grubość dostawianej płyty.

Krok 2

Sposób montażu ścian - Krok 2

Płytę obraca się o 180° i ustawia kotwami na narysowanym rzucie poziomym.

Krok 3

Sposób montażu ścian - Krok 3

Przed ustawieniem płyty wewnętrznej w kotwach jednostronnych na końcach umieszcza się kolejne kotwy jednostronne.

Obowiązuje zasada, że płyty zewnętrzne i wewnętrzne szalunku muszą zazębiać się przynajmniej o grubość ściany "t". Najlepiej jest zacząć od jednej całej a drugiej połówki płyty.

Krok 4

Sposób montażu ścian - Krok 4

Zewnętrzne i wewnętrzne płyty szalunku zabezpiecza się na górze kotwami dwustronnymi z uwzględnieniem tej samej zasady zakładania kotew - pierwszą kotwę umieszcza się około 50 mm od naroża a dalej w odstępach 250 mm, t.j. 4 szt./mb, przy czym ostatnią kotwę obsadza się zawsze około 50 mm od końca płyty.

Krok 5

Sposób montażu ścian - Krok 5

Do tak przygotowanego szalunku dostawia się wewnętrzną płytę szalunku łącząc ściany wsuniętymi jednostronnymi kotwami i przybija do wewnętrznej płyty już ustawionego szalunku (miejsce na nie ustawioną płytę zewnętrzną ułatwia jej przybijanie).

Przed zbijaniem należy zawsze wyrównać w pionie naroże ścian.

Zbijanie wykonuje się wbijając na przemian skośnie gwoździe o długości 100 mm, min. W trzech miejscach.

Krok 6

Sposób montażu ścian - Krok 6

Następnie w kotwy wstawia się zewnętrzną płytę szalunku nawiązywanej ściany, zabezpiecza kotwami dwustronnymi i po wyrównaniu naroży przybija gwoździami. Z naroża kontynuuje się ustawianie szalunku po całym rzucie poziomym budynku.

Sposób montażu ścian - Krok 6b

Załamania albo łuki wykonuje się zgodnie z rysunkiem tak, że krótkie, skośno przycięte kawałki do uformowania łuku w rzucie poziomym muszą być zabezpieczone min. 2 kotwami w każdej spoinie. Docięte kawałki w spoinach stycznych docina się.

Krok 7

Sposób montażu ścian - Krok 7

Następnie w kotwy wstawia się zewnętrzną płytę szalunku nawiązywanej ściany, zabezpiecza kotwami dwustronnymi i po wyrównaniu naroży przybija gwoździami. Z naroża kontynuuje się ustawianie szalunku po całym rzucie poziomym budynku.

Załamania albo łuki wykonuje się zgodnie z rysunkiem tak, że krótkie, skośno przycięte kawałki do uformowania łuku w rzucie poziomym muszą być zabezpieczone min. 2 kotwami w każdej spoinie. Docięte kawałki w spoinach stycznych docina się.

Krok 8

Sposób montażu ścian - Krok 8

Podczas szalowania w szalunki można wkładać instalacje - rury kanalizacyjne i wentylacyjne, puszki i instalacje elektryczne w rurkach instalacyjnych itp. i zabezpieczać je przed przesuwaniem się w szalunku.

W niezbędnych miejscach na bruzdy do instalacji w szalunek wkłada się pas polistyrenu, który po zabetonowaniu usuwa się. Podobna konstrukcja szybu instalacyjnego jest pokazana na rysunku. Małe bruzdy do instalacji elektrycznej można wyfrezować. Do wykonania wnęk do grzejników służą kotwy nietypowe.

UWAGA:
W budynkach o wysokich wymaganiach co do izolacji akustycznej ściana nie może być przerwana żadną trasą instalacji. Do ścian nie można wprowadzać przewodów spalinowych ani kominów do odprowadzania spalin. Muszą one być prowadzone oddzielnie, min. 50 mm od wykonywanej ściany (według ČSN 73 1701 zmiana 2).

Krok 9

Sposób montażu ścian - Krok 9

Po kompletnym ustawieniu 1 warstwy szalunku ścian następuje betonowanie w całym zakresie rzutu poziomego do wysokości około 400 mm, t.j. po dolną krawędź kotew dwustronnych. Zagęszczanie betonu wykonuje się ubijaniem. Po zalaniu betonem szalunek musi być sprawdzony, ewentualnie dokładnie wyrównany w rzucie poziomym. (Trzeba sprawdzić ustawienie w pionie obrzeży otworów i zbrojenia ścian).

UWAGA:
W przypadku przerwania betonowania zaleca się wstawienie do betonowego jądra trzpieni stalowych zapewniających lepsze połączenie z kolejną warstwą betonu.

Krok 10

Sposób montażu ścian  - Krok 10a

Drugą i kolejne warstwy płyt ustawia się w kotwach stalowych i na bieżąco zabezpiecza kotwami i gwoździami. Przeplatanie płyt poszczególnych warstw szalunku ściany (tzw. wiązanie płyt szalunkowych) musi być min. na 250 mm, i jednocześnie należy przestrzegać przeplecenia wewnętrznych i zewnętrznych płyt o min. „t“ = grubość ściany.

Spoiny poziome i styczne w szalunku muszą być dokładnie wykonane, bez szczelin między płytami. Płyty można przybijać w spoinach stycznych, żeby uniemożliwić przesuwanie się płyt.

Sposób montażu ścian - Krok 10c


W miejscu styku ściany i stropu trzeba zewnętrzną płytę szalunku wyciągnąć aż do górnego poziomu projektowanego stropu bez poziomej spoiny i przytrzymać ją kotwami stropowymi w liczbie 4 szt./mb. Kotwy stropowe osadza się na dolnym poziomie stropu jednym końcem na wewnętrznej płycie szalunku a drugim w wywierconych wcześniej otworach (o średnicy 12 mm) w zewnętrznej przeciwległej płycie. Z zewnątrz kotwę blokuje się gwoździem przełożonym przez oczko kotwy.

Krok 11

Sposób montażu ścian - Krok 11

Podczas wykonywania szalunku ściany wykonuje się otwory (według kolejnych rysunków). W ten sposób wykonuje się szalowanie ścian a następnie metodą traconego szalunku - konstrukcji stropowych.

Ościeżnice okien i drzwi wykonuje się za pomocą obrzeży, które ograniczają ścianę z trzech stron. Obrzeża skrajne przybija się między płytami ściany za pomocą gwoździ (min. 3 szt. na szerokości płyty). Poziom parapetów okien zostawia się otwarty przed betonowaniem. Pod parapet do rdzenia betonowego zaleca się włożyć min. Dwa kawałki stali żebrowanej, które będą wystawały po 750 mm na stronę do ścian bocznych. Nadproża wykonuje się ze zbrojonych belek przestrzennych, ewentualnie wykonuje się zbrojenie stalowe. Przed zabetonowaniem trzeba podeprzeć górne obrzeże okien i drzwi